Medi-Cal برنامه دندانپزشکی: Smile، کالیفرنیا

حفظ سلامت دهان و دندان یکی از به رتین کارها یی است که متوانید برای سلامت عموم خود انجام دهید.

پرسش‌های متداول

چگونه بفهمم که آیا واجد شرایط Medi-Cal هستم یا خیر؟

برای این که ببینید آیا واجد شرایط مزایای Medi-Cal هستید یا خیر، با شماره 1‑800‑541‑5555 با Medi-Cal تماس بگیرید یا با دفتر خدمات اجتماعی کانتی خود تماس بگیرید.

اگر درمان مورد نظر دندان‌پزشک من رد شود یا تغییر کند، چه باید بکنم؟

طلاعیه اقدام Medi-Cal Dental در صورتی برای شما صادر می‌شود که درمان شما:

  • دچار تاخیر شود – برای اصلاح به ارائه‌دهنده خدمات دندان‌پزشکی باز می‌گردد. ارائه‌دهنده خدمات دندان‌پزشکی 45 روز فرصت دارد که اصلاحات را اعمال کند. اگر ارائه‌دهنده پاسخ ندهد، موضوع را با ارسال دوباره اطلاعیه اقدام Medi-Cal Dental به شما اعلام می‌کنیم.
  • تغییر کند – درمان تایید می‌شود ولی با آنچه دندان‌پزشک درخواست کرده، متفاوت است.
  • رد شود – درمان تایید نمی‌شود.

اگر خدماتی که دندان‌پزشک شما پیش از کسب مجوز برای آنها درخواست کرده بود رد شود، باید با دندان‌پزشک خود تماس بگیرید تا مشخص شود که آیا امکان ارزیابی دوباره درخواست وجود دارد یا خیر. همچنین، می‌توانید درخواست دادرسی منصفانه را از طریق تماس با شماره رایگان (800) 952-5253 تسلیم اداره خدمات اجتماعی کنید. نشانی زیر نیز برای مکاتبه در نظر گرفته شده است:

The Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Bo6 944243 MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

برای رسیدگی سریع‌تر به درخواست، شماره کنترل سند (DCN) را در درخواست‌نامه خود قید کنید .DCN باید به خدمات ردشده اشاره داشته باشد.

اگر به نظر کارشناسی نیاز داشته باشم، چه باید بکنم؟

نماینده مجاز شخصی است که می‌توانید وی را برای دسترسی به اطلاعات دندان‌پزشکی خود معرفی کنید. نماینده مجاز ممکن است جزو بستگان، دوستان، سازمان‌ها یا اشخاص برگزیده شما باشد. مثلاً، می‌توانید از همسر یا فرزند بزرگسال خود در زمینه امور صورتحساب، گرفتن نوبت یا کسب اطلاعات درباره وضعیت سلامت‌تان، کمک بگیرید. اطلاعات بیشتر را می‌توانید در کتابچه راهنمای اعضا بیابید.

چگونه میتوانم نماینده مجاز درخواست یا اضافه کنم؟

برای تعیین نماینده مجاز از فرم نماینده مجاز استفاده کنید. لازم است که این فرم را تکمیل و امضا کنید و آن را از طریق ایمیل یا پست به نشانی زیر بفرستید:

Medi-Cal Dental Program
Attn: Information Security/Privacy Office
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

سهم هزینه (Share of Cost, SOC) چیست؟

در برخی موارد، ممکن است لازم باشد که سهم هزینه (SOC) و/یا سهم بیمار را به عنوان عضو Medi-Cal بپردازید. SOC بر اساس درآمد ماهانه شما تعیین می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتابچه راهنمای اعضا

برای آگاه شدن از میزان سهم هزینه خود با شماره 1‑800‑541‑5555 با Medi-Cal تماس بگیرید.

اگر هزینه‌های تحت پوشش از من مطالبه شود، چه باید بکنم؟

با مرکز خدمات تلفنی به شماره 1‑800‑322‑6384 داخلی 6 تماس بگیرید و درباره وضعیت خود از آنها راهنمایی بخواهید. اگر پرداخت هزینه عمل دندان‌پزشکی که جزو مزایای برنامه Medi-Cal Dental محسوب می‌شود از شما مطالبه شود، ما احتمالاً می‌توانیم به شما کمک کنیم تا این مبلغ را پس بگیرید. طبق قانون، اگر شما بتوانید ثابت کنید که در زمان دریافت خدمات تحت پوشش و مشمول ضرورت پزشکی، تحت پوشش Medi-Cal بوده‌اید، ارائه‌دهنده Medi‑Cal Dental باید مبلغ مورد ادعای شما را بازگرداند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به کتابچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات درباره مزایای تحت پوشش برنامه Medi-Cal Dental، به بخش مزایای دندان‌پزشکی

اگر دندان‌پزشک من رونوشت پرونده دندان‌پزشکی من را در اختیارم قرار ندهد، چه باید بکنم؟

شما می‌توانید شکایت طرح کنید یا از طریق شماره 1‑800‑322‑6384 داخلی 6 با مرکز خدمات تلفنی تماس بگیرید. برای آشنا شدن با روش طرح شکایت، به بخش «روش طرح شکایت» در این صفحه مراجعه کنید.

چگونه برای دریافت کارت شناسایی مزایا (BIC) درخواست بدهم؟

اگر BIC خود را دریافت نکرده باشید یا اگر این کارت گم یا دزدیده شده باشد، می‌توانید درخواست BIC را به دفتر خدمات اجتماعی کانتی خود تسلیم کنید. اگر BIC شما دزدیده شود، باید موضوع را به پلیس محل و دفتر خدمات اجتماعی کانتی خود گزارش کنید. اطلاعاتی که درباره دزدی ارائه می‌کنید، باید تا حد ممکن دقیق و کامل باشد. اگر برای شما کارت جدید صادر شود، کارت قبلی شما باطل می‌شود. با دفتر محلی کانتی​ خود تماس بگیرید.

آیا در صورت بارداری تحت پوشش هستم؟

Medi-Cal خدمات دندان زتشکی را در دوران بارداری و 12 ماه پس از زایمان شما پوشش مدهد.

آیاوضعیتمهاجرتمنبرواجد رشایطبودنمبرایMedi-Calتأثریمگذارد؟

صرفنظرازوضعیتمهاجرت،شماواجد رشایطMedi-Cal کاملهستیداگر:

  • کم رت از 26 سال دارید
  • مشمول قانون تعویق اقدام برای کودکان تازه وارد به آمریکا (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) هستید
  • در حال حاضر باردار هستید یا اخیراً باردار بودهاید
  • 50 سال یا بیشتر دارید
    • در 1 می 2022، کالیفرنیا بزرگسالان 50 سال یا بیشتر را نیز بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت، تحت پوشش کامل Medi-Cal قرار داد. اطلاعات بیشتر را در بروشور «گسترش پوشش سالمندان» (Older Adult Expansion) مشاهده کنید.

چه تعداد معاینه دندان میتوانم انجام دهم؟

Medi-Cal معاینات رایگان یا کمهزینه را دو بار در سال برای اعضای زیر 21 سال و یک بار در سال برای اعضای بالای 21 سال پوشش میدهد.

سیلانت دندان آسیاب چیست؟

– سیلانتهای دندان آسیاب پوششهای محافظی هستند که تا چندین سال از دندانهای عقبی کودکان (دندانهای آسیاب) در برابر ایجاد حفره و پوسیدگی محافظت میکنند. استفاده از آنها سریع و بدون درد است و بخشی از مزایای بیمه دندانپزشکی Medi-Cal فرزند شما محسوب میشوند.

اطلاعات عضو

کمکرسانی در زمینه حملونقل

اگر سفر شما مشمول ضرورت پزشکی باشد، ممکن است بتوانید از خدمات کمک‌رسانی در زمینه حمل‌ونقل برخوردار شوید. اطلاعات بیشتر را می‌توانید در کتابچه راهنمای اعضا بیابید.

برای ارائه درخواست خدمات حمل‌ونقل، با خط مرکز خدمات تلفنی به شماره 1‑800‑322‑6384 داخلی 6 تماس بگیرید. این خدمات کمکی فقط برای خدمات درمانی ضروری و تحت پوشش برنامه Medi-Cal ارائه می‌شود.

اگر برای رسیدن به مرکز پزشکی به خودرو نیاز داشته باشید ولی واجد شرایط دریافت خدمات حمل‌ونقل غیراضطراری و مشمول ضرورت پزشکی نباشید، باید به فهرست ارائه‌دهندگان تاییدشده خدمات حمل‌ونقل غیرپزشکی مراجعه کنید.

روش طرح شکایت

برای طرح شکایت، می‌توانید از طریق شماره 1-800-322-6384 داخلی 6 با مرکز خدمات تلفنی تماس بگیرید و با یکی از نمایندگان صحبت کنید.

همچنین می‌توانیدفرم ثبت شکایت Medi-Cal Dental را دانلود کنید و آن را از طریق ایمیل یا پست به نشانی زیر بفرستید:

Medi-Cal Dental Program Member Services Group
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

خدمات ترجمه همزمان در مرکز پزشکی

Medi-Cal خدمات ترجمه همزمان و خدمات ترجمه زبان اشاره آمریکا (ASL) را رایگان به اعضای Medi-Cal ارائه می‌کند. مترجمان همکار ما بیش از 250 زبان و لهجه را پوشش می‌دهند.

شما یا مطب دندان‌پزشکی شما می‌توانید برای ارائه درخواست حضور مترجم تلفنی در مرکز پزشکی، با مرکز خدمات تلفنی (TSC) به شماره 1‑800‑322‑6384 تماس بگیرید. این مرکز از 8 صبح تا 5 ب.ظ روزهای دوشنبه تا جمعه پاسخ‌گوی شماست. خدمات ترجمه را نمی‌توانید پیشاپیش رزرو کنید.

اگر عضو دچار اختلال شنوایی یا گفتاری هستید، می‌توانید با خط تله تایپ (TTY) به شماره 1‑800‑735‑2922 تماس بگیرید. این خط از 8 صبح تا 5 ب.ظ دوشنبه تا جمعه فعال است. در اوقات دیگر، باید با سرویس رله کالیفرنیا TDD/TTY به شماره 711 تماس بگیرید و راهنمایی بخواهید. برای دریافت راهنمایی در زمینه گرفتن نوبت خدمات ترجمه در مرکز دندان‌پزشکی، از متصدی بخواهید که با خط راهنمای ویژه اعضا به شماره 1‑800‑322‑6384 تماس بگیرد.

مرکز خدمات تلفنی

برای دریافت پاسخ پرسش‌هایی که در اینجا مطرح نشده است، با خط مرکز خدمات تلفنی به شماره 1‑800‑322‑6384 داخلی 6 تماس بگیرید. این تماس رایگان است و نمایندگان Medi‑Cal Dental از 8 صبح تا 5 ب.ظ PT دوشنبه تا جمعه آماده کمک‌رسانی به شما هستند.

برای تماس گرفتن با Medi-Cal Dental، با مرکز خدمات تلفنی به شماره 1‑800‑322‑6384 تماس بگیرید و سپس داخلی 6 را شماره‌گیری کنید تا اطلاعات لازم به زبان فارسی به شما ارائه شود. این تماس رایگان است و بدین ترتیب ارتباط شما با مترجم همزمان برقرار می‌شود. نمایندگان Medi‑Cal Dental از 8:00 صبح تا 5:00 ب.ظ روزهای دوشنبه تا جمعه برای کمک به شما آمادگی دارند.